BIMcollab

Communication tool between BIM participants and technologies

BIMcollab's issue management in the cloud simplifies the process and offers a structured way of storing, sharing and managing issues. But more important: you have the information right where it's needed most: directly within your Clash-detection- or BIM authoring-tools.

 

  • issues linked to objects in your BIM together with the correct viewpoint for quick visualisation
  • all the information needed at hand to lookup, create and solve issues within your BIM tool,
  • to save all your issues in the cloud and be able to access them from anywhere at anytime.

 

Join

Description

Issue management

Store, share and manage all your issues in an easy and efficient way. BIMcollab centralizes all the issues of your project and gives a clear overview, so you will never let any issue slip away.

Cloud based

Access BIMcollab from anywhere, at anytime and with any device. You only need an internet connection and you can start logging issues from behind your desk or even at the construction site.

Communication

Simplify your communication workflow with BIMcollab. Every action and every change is tracked, which gives you a complete audit trail. This clears up all the noise in the process.

No more fingerpointing

BIMcollab provides you with a complete and transparant audit trail of all changes made, and can be used as legal documentation. It’s all tracked automatically throughout the full project cycle. There will be no more finger pointing about who should have done what.

Flexible & rich

Add projects, users and issues, or edit content. Define milestones and add deadlines. Create also non-BIM issues for todo lists, or add photo’s for visual support. Simple and illustrative graphs offer instant insight into the workload and progress of your team.

No worries

Secure your project data by appointing access rights, or use confidential issues. Your data is backed up daily, safe and securely stored in our hosting environment. BIMcollab runs under SSL and all sensitive data is encrypted at rest in our database. Our datacentre is ISO certified.

BIMcollab

Komunikācijas rīks starp BIM dalībniekiem un tehnoloģijām

BIMcollab problēmu pārvaldība mākonī vienkāršo procesu un piedāvā strukturētu problēmu aprakstu uzglabāšanas, dalīšanās un pārvaldības iespēju. Bet, kas vēl svarīgāk: jūsu informācija atrodas tieši tur, kur tā visvairāk nepieciešama: tieši jūsu Clash-detection [pretrunu identifikācijas] vai BIM autora rīkos.

 

  • ar jūsu MIB esošajiem objektiem saistītās problēmas līdz ar pareizo skatu punktu ātrai vizualizācijai
  • visa informācija, kas nepieciešama parocīgai jūsu BIM rīkā reģistrēto problēmu pārskatīšanai, izveidei un risināšanai,
  • lai saglabātu jūsu problēmas mākonī un varētu tām piekļūt jebkurā vietā un laikā.

 

Iestāties

Description

Problēmu pārvaldība

Saglabājiet, dalieties un pārvaldiet visas savas problēmas vienkāršā un efektīvā veidā. BIMcollab tiek centralizētas visas ar jūsu projektu saistītās problēmas un sniegts skaidrs pārskats, kas jums neļaus palikt nepamanītai nevienai problēmai.

Uz mākoņa bāzes

Piekļūstiet BIMcollab no jebkurienes, jebkurā laikā un no jebkuras ierīces. Jums nepieciešams tikai interneta savienojums un jūs varēsiet piekļūt savām problēmām no sava rakstāmgalda vai pat būvobjektā.

Komunikācija

Vienkāršojiet savu komunikācijas plūsmu ar BIMcollab. Tiek atsekota ikviena darbība un ikvienas izmaiņas, kas jums nodrošina pilnīgu audita ceļa pārskatu. Tādējādi tiek attīrīti jebkādi trokšņi procesā.

Vairs nevajadzēs rādīt ar pirkstu

BIMcollab nodrošina pilnīgu un pārskatāmu audita ceļa pārskatu par visām veiktajām izmaiņām un tas var tikt izmantots kā juridiska dokumentācija. Viss tiek atsekots automātiski, visā projekta ciklā. Vairs nevajadzēs ar pirkstu rādīt kuram kas bija jāizdara.

Fleksibla un bagātīga

Pievienojiet projektus, lietotājus vai problēmas, vai rediģējiet saturu. Definējiet atskaites punktus un pievienojiet termiņus. Veidojiet arī ne-BIM problēmas darba uzdevumu sarakstiem vai pievienojiet foto attēlus vizuālam atbalstam. Vienkārši un ilustratīvi grafiki piedāvā tūlītēju pārskatu par jūsu komandas slodzi un darbu progresu.

Nekādu satraukumu

Nodrošiniet jūsu projekta datus, piešķirot piekļuves tiesības, vai izmantojiet konfidenciālu informāciju. Jūsu datu rezerves kopijas tiek veidotas ik dienu, drošā un nodrošinātā vietā mūsu saimnieka vidē. BIMcollab darbojas saskaņā ar SSL un visi sensitīvie dati tiek šifrēti un uzglabāti mūsu datu bāzē. Mūsu datu centram ir ISO sertifikāts.