DDS-CAD electrical

BIM software for electrical installers and consultants

With the software you design complete electrical systems for buildings. At the same time, the software is able to produce comprehensive and reliable documentation, suchs as detailed parts lists and plots. Specific features for electrical specializations are also included, for example for designing KNX and lightning protection systems.
 
Many automatic features provide maximum efficiency. The available product databases include intelligent components, symbols, macros and parametric objects. The integrated calculations and control functions allow you to optimize your designs.

Demo version
Category: Tag:

Description

All DDS-CAD modules have a set of basic features that is also available as a separate stand-alone program “DDS-CAD Building”. With this genuine Open BIM solution you use a complete system that is independent of third party tools such as AutoCAD, Revit, Bentley and other applications. DDS-CAD Building is equipped with a fully integrated and certified Open BIM interface and provides the ideal basis for an intelligent and multi-disciplinary data exchange with architects, structural engineers and other project stakeholders.

 • Network and server compatible as well as multi-user enabled on a project level
 • Import and export of all popular formats such as IFC, DXF, DWG, 3D, DWG, PDF, 3DS, JPG, TIFF, BMP and PNG Fully integrated DWG/DXF editor with intelligent object mapper
 • Scale independent design and plot functions in 2D and 3D Intelligent and associative object dimensioning Intelligent and parametric 2D and 3D product databases
 • Automatic realistic height presentation and plot of overlapping objects in top view (OpenGL)
 • Freely definable cross-sections, part models and elevations in 2D and 3D
 • Flexible zone function for freely defining individual functional units Intelligent control and navigation with 3D mouse from 3Dconnexion
 • Automatic multi-discipline management of layers and pens
 • Automatically updated print and plot wizard with free scale selection
 • Automatic plot legends and title fields Automatic sorting of parts lists according to building, storey and room

DDS-CAD electrical

BIM programmatūra elektroinstalāciju ierīkotājiem un konsultantiem

Ar šo programmatūru Jūs varēsiet izstrādāt pilnīgas ēku elektroinstalāciju sistēmas. Tajā pašā laikā ar programmatūru ir iespējams izveidot visaptverošu un uzticamu dokumentāciju, piemēram, detalizētus detaļu sarakstus un shēmas. Programmatūrā ir iekļautas arī elektroenerģijas nozarei specifiskas funkcijas, piemēram KNX un zibensaizsardzības sistēmu projektēšana.
 
Daudzas automatizētās iespējas nodrošina maksimālu efektivitāti. Pieejamās produktu datubāzes iekļauj viedos komponentus, simbolus, makrokomandas un parametriskos objektus. Integrētie aprēķini un vadības funkcijas ļauj optimizēt Jūsu projektus.

Iepazīšanās versija

Description

Visiem DDS-CAD moduļiem ir pamatfunkciju komplekts, kas pieejami arī kā atsevišķa, savrupa programmatūra "DDS-CAD Building". Ar šo autentisko Open BIM risinājumu Jūs varat izmantot pilnīgu sistēmu, kas ir neatkarīga no dažādiem trešo pušu rīkiem, piemēram, AutoCad, Revit, Bentley un citām lietojumprogrammām. DDS-CAD Building ir aprīkots ar pilnībā integrētu un sertificētu Open BIM saskarni un nodrošina ideālu pamatu viedai un daudzdisciplīnu datu apmaiņai ar arhitektiem, būvinženieriem un citām projektā ieinteresētajām personām.

 • Savietojams ar tīkliem un serverim kā arī daudzlietotāju atbalstu projekta līmenī
 • Importējiet un eksportējiet visus populāros formātus, piemēram IFC, DXF, DWG, 3D, DWG, PDF, 3DS, JPG, TIFF, BMP un PNG, pilnībā integrēts DWG/DXF rediģētājs ar viedu objektu atzīmētāju
 • Mērogojiet neatkarīgus projektus un veidojiet funkciju diagrammas 2 un 3 dimensijās, vieda un asociatīva objektu mērogošana, viedas un parametriskas 2D un 3D produktu datubāzes
 • Automātiska un reālistiska augstuma attēlošana un pārklājošu objektu attēlošana skatā no augšas (OpenGL)
 • Brīvi definējami šķērsgriezumi, detaļu modeļi un augstums gan 2D gan 3D
 • Elastīga zonu funkcija brīvai individuālo funkcionālo vienību definēšanai, vieda kontrole un navigācija ar 3D peli no 3Dconnexion
 • Automātiska daudzdisciplīnu slāņu un pildspalvu pārvaldība
 • Automātiski atjauninošs drukas un skicēšanas vednis ar brīvu mēroga izvēli
 • Automātiski diagrammu apzīmējumu un virsrakstu lauki, automātiska daļu kārtošana pēc ēkām, stāviem un telpām