Dlubal RFEM

Structural Analysis and Design Software

Dlubal RFEM program family is based on a modular system. The main program RFEM is used to define structures, materials and loads for planar and spatial structural systems consisting of plates, walls, shells and members. Creating combined structures as well as modeling solid and contact elements is also possible.

Dlubal RFEM provides deformations, internal and support forces as well as soil contact stresses. Add-on modules facilitate the data input by creating structures as well as connections automatically and perform further analyses and designs.

Demo version

Description

Dlubal RFEM - the FEM tool for steel, reinforced concrete, glass and timber structures, plant construction, dynamics, aluminum, design according to Eurocodes / International Standards.

The Dlubal RFEM program family is based on a modular system. The main program RFEM is used to define structures, materials and loads for planar and spatial structural systems consisting of plates, walls, shells and members. Creating combined systems as well as modeling solid and contact elements is also possible.

With the add-on modules you always find the right solution to succeed in your professional life.
 

Dlubal RFEM – the calculation program for universal use:

 

 • Calculation of supporting structures consisting of steel, concrete, timber, aluminum, glass and mixed systems
 • Structural and dynamic analysis
 • Member, surface and solid elements Integration of various international standards, continuous updating
 • High-quality visualization of structure and loading
 • Fire protection design according to Eurocode for steel, concrete and timber
 • Continuous maintenance and program development
 • Quick and qualified hotline support

 

Read more about Dlubal RFEM software

Dlubal integration with Tekla Structures

Dlubal RFEM

Būvmehānikas analīzes un projektēšanas programmatūra

Dlubal RFEM programmatūras saime ir balstīta uz modulāras sistēmas. Galvenā programma RFEM tiek lietota celtņu, materiālu un slodžu definēšanai priekš plaknes un telpiskām celtņu sistēmām, kas sastāv no plātnēm, sienām, korpusiem un elementiem. Ir iespējama arī kombinētu celtņu, dažādu pastāvīgo un kontaktelementu modelēšana.

Dlubal RFEM funkcijas ietver arī deformācijas, iekšējos un atbalsta spēkus, kā arī zemes kontakta slodzes. Ar papildus pievienojamajiem moduļiem Jūs varat veikt tālāku analīzi un projektēšanu, veidojot struktūras, kā arī automātiskus savienojumus.

Iepazīšanās versija

Description

Dlubal RFEM - FEM rīks ar kuru Jūs varat analizēt tērauda, dzelzsbetona, stikla un koka celtnes, ražotņu būvniecību, dinamiku, alumīniju, projektēt atbilstoši Eurocodes un starptautiskajiem standartiem.

Dlubal RFEM programmatūras saime ir balstīta uz modulāras sistēmas. Galvenā programma RFEM tiek lietota celtņu, materiālu un slodžu definēšanai priekš plaknes un telpiskām celtņu sistēmām, kas sastāv no plātnēm, sienām, korpusiem un elementiem. Ir iespējama arī kombinētu celtņu, dažādu pastāvīgo un kontaktelementu modelēšana.

Ar papildus pievienojamajiem moduļiem Jūs vienmēr varēsiet atrast īsto risinājumu Jūsu profesionālās dzīves izaicinājumu sasniegšanai.
 

Dlubal RFEM – universāla pielietojuma aprēķinu programmatūra:

 

 • Tērauda, betona, koka, alumīnija, stikla un jaukto materiālu atbalsta konstrukciju aprēķini
 • Struktūras un dinamiskā analīze
 • Elementi, virsmas un cietie elementi
 • Integrēti dažādi starptautiski noteikumi un standarti
 • Augstas kvalitātes struktūru un slodžu vizualizācija
 • Ugunsaizsardzības projektēšana saskaņā ar Eurocode tēraudam, betonam un kokam
 • Nepārtraukta programmatūras uzturēšana un attīstīšana
 • Ātrs un kvalificēts tiešais atbalsta dienests

 

Lasīt vairāk par Dlubal RFEM programmatūru

Dlubal integrācija ar Tekla Structures

Dlubal RFEM

RFEM – профессиональная программа для расчета по МКЭ

RFEM это обширная 3D-программа для МКЭ, позволяющая инженерам соблюсти все требования современного строительства.

 

Эффективная технология ввода данных и интуитивно понятное управление облегчают моделирование как простых, так и сложных конструкций.

 

Description

Программа для расчета конструкций RFEM является основой модульного программного комплекса. Базовая программа RFEM используется для задания конструкций, материалов и нагрузок для плоских и пространственных конструктивных систем, состоящих из плит, стен, оболочек и стержней. Возможно создание комбинированных конструкций, а также моделирование объемных и контактных элементов.

В программе RFEM рассчитываются деформации, внутренние силы, напряжения, опорные реакции, а также контактные напряжения основания. Дополнительные модули облегчают ввод данных путем автоматического создания конструкций и соединений либо могут выполнять дальнейший анализ и моделирование в соответствии с различными стандартами.

 

Читать подробнее о программном обеспечении Dlubal RFEM

Интеграция Dlubal с Tekla Structures