IDEA StatiCa

IDEA RS is flexible system of designing and checking programs for structural engineers and consultants to design residential, civil and industrial structures.

Category: Tag:

Description

IDEA StatiCa has three main parts:

SteelConcretePrestressing

IDEA StatiCa Steel is used by engineers dealing with members, joints, connections, details and cross-sections of steel structures. Its functionality is organized into modules depending on the member which is to be analyzed and designed – Connection, Beam, Column, Frame etc.

IDEA Connection

idea-connection1 idea-connection2 idea-connection3

IDEA BIM

IDEA StatiCa Steel is not just a standalone program where user defines geometry, loads and other inputs by himself. It also supports BIM interface which enables importing steel members (joins, connections) including loads (internal forces) from other programs.idea-statica-bim

 

New links with  applications Tekla Structures and Advance Steel which enables a creation of the IDEA Connection project directly by using of a command(makro) in CAD programs.

idea-statica-cad

IDEA BIM enables every engineer to get the most out of their software equipment and makes it easy to start working with IDEA StatiCa.

Read more about IDEA StatiCa Steel

IDEA StatiCa Concrete is used by engineers dealing with members/details of concrete structures. Designing is based on internal forces model created either in IDEA StatiCa or imported from FEA programs like Midas, Axis VM, SCIA Engineer and others.

IDEA StatiCa Concrete

 • Complete design of structural members and details
 • Beams, columns, frames, slabs
 • General/ predefined cross-sectional shapes
 • Straight/ curved, prismatic/ tapered
 • Reinforcement layout in zones along member, predefined templates, DXF export
 • EN 1992-1-1, EN 1992-2 plus National Annexes, SIA 262
 • Comprehensive ULS/ SLS code checks
 • Non-linear deflections with long-term effects, 2nd order effects
 • Cross-section capacity – plain/ reinforced concrete
 • Flexure, shear, torsion, interaction of N, Vy, Vz, Mx, My, Mz, fatigue
 • Serviceability – stress limitations, crack width
 • Detailing
 • Response N-M-M, M-N kappa, short/ long-term stiffness
 • Corbel/ Bracket design using Strut&Tie method
 • BIM compliant – interface to various 3D FEA software

Read more about IDEA StatiCa Concrete

IDEA StatiCa Prestressing is used by engineers for the design of members, cross-sections, and details of prestressed concrete structures and bridges. The program is suitable for an extensive range of applications in both pre- and post- tensioned concrete market. With respect to that IDEA StatiCa Prestressing is:

SIMPLE AND EFFECTIVE
enables easy input and fast design of the structure.

COMPREHENSIBLE
provides clear information about beam behavior and utilization of particular sections.

COMPLETE
provides comprehensive checks according to code requirements including references to code provisions, tooltips, and explanations.
idea-statica-prestressing

Read more about IDEA StatiCa Prestressing

BIM link between Tekla Structures and IDEA Steel Connection

IDEA StatiCa

IDEA RS ir elastīga projektēšanas un pārbaužu programmu sistēma būvinženieriem un konsultantiem dzīvojamo ēku, civilo un ražošanas būvju konstrukciju projektēšanai.

Description

IDEA StatiCa ir trīs galvenās daļas:

TēraudsBetonsIepriekšēja saspriegšana

IDEA StatiCa Steel izmanto inženieri, strādājot ar tērauda konstrukciju elementiem, savienojumiem, detaļām un šķērsgriezumiem.  Tā funkcijas ir organizētas moduļos atkarībā no elementa, kurš ir jāanalizē un jāprojektē – savienojums, sija, kolonna, rāmis u.tt.

IDEA Connection

idea-connection1 idea-connection2 idea-connection3

IDEA BIM

IDEA StatiCa Steel nav tikai patstāvīga programma, kur lietotājs pats definē ģeometriju, slodzes un citus izejas datus. Tā arī atbalsta BIM saskarni, kas dod iespēju importēt tērauda elementus (mezglus, savienojumus) un slodzes (piepūles) no citām programmām.idea-statica-bim

 

Jaunizveidotas saites ar programmām Tekla Structures un Advanced Steel, dod iespēju tiešā veidā izveidot IDEA Connection projektu izmantojot komandas (makro) šajās CAD programmās.

idea-statica-cad

IDEA BIM dod iespēju katram inženierim optimāli un efektīvi izmantot esošo programmatūru un padara vieglāku darba ar IDEA StatiCa uzsākšanu.

Lasīt vairāk par IDEA StatiCa Steel , spied šeit.

IDEA StatiCa Concrete izmanto inženieri, kas projektē betona/dzelzsbetona konstrukcijas un mezglus. Projektēšana balstās uz iekšējo piepūļu modeli, kas izveidots vai nu IDEA StatiCa vai importēts no tādām GEM programmām kā Rfem, Midas, Axis VM, SCIA Engineer un citām.

IDEA StatiCa Concrete

 • Pilna cikla konstrukciju elementu un mezglu projektēšana
 • Sijas, kolonnas, rāmji, plātnes
 • Vispārīgi/iepriekš definēti šķērsgriezumi
 • Taisnas/ izliekts, prizmas / konusveida formas
 • Stiegrojuma sadalījums zonās, iepriekš sagatavoti šabloni, DXF eksports
 • EN 1992-1-1, EN 1992-2 un nacionālie pielikumi, SIA 262
 • Visaptverošas ULS/ SLS  pārbaudes atbilstoši standartiem
 • Nelineāras deformācijas ar ilgtermiņa ietekmi, 2. pakāpes efektu ietekmi
 • Betona/ dzelzsbetona šķērsgriezuma kapacitāte
 • Lieces momentu, šķērspēku, vērpes momentu iedarbība.  N, VY, Vz, Mx, My, Mz mijiedarbība. Nogurums
 • Lietojamība – spriegumu ierobežošana, plaisu platums
 • Detalizācija
 • Konsoļu  projektēšana izmantojot  Strut&Tie metodi
 • BIM atbalsts – intrefeiss savietojamībai ar dažādām 3D GEM programmām

Lasīt vairāk par IDEA StatiCa Concrete , spied šeit.

IDEA StatiCa Presstressing izmanto inženieri, lai projektētu elementus, šķērsgriezumus un mezglus iepriekš saspriegta dzelzsbetona konstrukcijām un tiltiem . Programmai ir plašs pielietojuma diapazons pirms un pēc spriegotā dzelzsbetona tirgum. IDEA StatiCa Presstressing tas ir::

VIENKĀRŠI UN EFEKTĪVI
dod iespēju vienkāršai datu ievadei un ātra konstrukciju projektēšanai..

SAPROTAMI
sniedz viegli uztveramu informāciju par siju uzvedību un konkrētu šķērsgriezumu kapacitāti.

PILNĪGI
nodrošina visaptverošas pārbaudes saskaņā ar standartu prasībām ieskaitot atsauces uz standartu noteikumiem, padomus un paskaidrojums.
idea-statica-prestressing

Lasīt vairāk par IDEA StatiCa iepriekš saspriegšanu , spied šeit.

BIM link between Tekla Structures and IDEA Steel Connection

IDEA StatiCa

IDEA StatiCa – это гибкий инструмент для проектирования и расчёта узлов и соединений стальных, железобетонных и предварительно-напряженных железобетонных конструкций.

 

IDEA StatiCa Connection – программа для расчета стальных узлов любых конфигураций компонентным методом конечных элементов (КМКЭ).
IDEA StatiCa Steel – это программное обеспечение для проектирования и расчета всех типов сварных и болтовых соединений, фундаментных плит, опор и анкерных креплений. Программа позволяет решить проблему изгибания и устойчивости стальных элементов.
IDEA StatiCa Concrete представляет собой пакет программ для расчёта всех типов железобетонных сечений, балок, стеновых панелей, диафрагм, узлов и других конструкций из железобетона.
IDEA StatiCa Prestressing – программа для расчёта и проектирования узлов и соединений предварительно-напряженных железобетонных конструкций.

 


 

Description

Возможности Idea StatiCaМеталлические конструкцииЖелезобетонные конструкцииПреднапряженный железобетонКМКЭ методОтчет о расчетеВебинарыЖелезобетонные конструкции

idea overall

В IDEA StatiCa Connection можно рассчитывать все типы сварных и болтовых соединений, опорные плиты, базы колонн и анкерные болты. В программе возможны как проверки по нормам, так и расчёты прочности, жёсткости и устойчивости стальных узлов. Болты, сварка и бетонные элементы проверяются в соответствии с нормами проектирования. Для часто используемых вариантов соединений возможно использование различных шаблонов из широкого диапазона встроенных прокатных и сварных профилей.
IDEA представляет новый способ расчёта стыков и узлов стальных конструкций за считанные минуты в соответствии с нормами проектирования

Пластины
Модель создаётся из стальных пластин – как элементов конструкций, так и рёбер жёсткости. Исходная форма пластин при этом сохраняется. Каждая пластина независимо разбивается на КЭ. При расчёте проверяются эквивалентные деформации.
Пластины – независимо разбиваются на КЭ
Контактные поверхности
Контактные поверхности появляются в местах, где соприкасаются две пластины. Они воспринимают 100% давления (сжатия), но совсем не воспринимают растяжения.
Контактные пластины. Воспринимают 100% сжатия и 0% растяжения.
Сварка
Сварка моделируется в виде кинематических ограничений между пластинами. В каждом элементе сварки вычисляются внутренние усилия. Напряжения в сварных швах проверяются согласно нормам проектирования.
Сварка – кинематические ограничения между пластинами.
Болты
Болты представляют собой нелинейные упругие связи, воспринимающие растяжение и сдвиг.
Болты – нелинейные упругие связи.
Бетонные блоки
Стальные конструкции могут быть заанкерены в бетонные блоки. Опорная плита соприкасается с бетоном. Растяжение воспринимается анкерами, сдвиг – болтами, силами трения или жестким анкером.
Бетонный блок – сдвиг воспринимается болтами, силами трения или жесткими анкерами. 

Проектирование узлов железобетонных конструкций основано на модели внутренних напряжений, которая создается либо непосредственно в IDEA StatiCa либо импортируется из других программ, которые используют метод конечных элементов ( Midas, Axis VM, SCIA Engineer, Dlubal RFEM и другие).

IDEA StatiCa Concrete

 

 

 

 

 

 

 


IDEA StatiCa Prestressing - для расчёта и проектирования узлов и соединений предварительно-напряженных железобетонных конструкций

idea-statica-prestressing

 

 

 

 

 

 

Как работает КМКЭ

Мы сочетаем два хорошо известных и проверенных метода, используемых инженерами по всему миру – метод конечных элементов и компонентный метод:
Узел делится на компоненты
Все стальные пластины представляются конечными элементами с упруго- идеально-пластической моделью материала.
Болты, сварные швы и бетонные блоки моделируются нелинейными упругими связями.
Конечно-элементная модель используется для вычисления внутренних усилий в каждом компоненте.
Пластины проверяются по предельной пластической деформации – 5% согласно нормам EC3.
Каждый компонент рассчитывается по формулам, определенным в национальных нормах проектирования, так же как и в компонентном методе.

Компонентный метод конечных элементов КМКЭ

 

Вы можете выбрать один из трёх типов отчёта - в одну строку, на одну страницу или подробный отчёт. Вам будут предоставлены все проверки и расчёты в соответствии с нормами проектирования.

report3-compressorreport1-compressor1report2-compressor

Новые связки с  Tekla Structures и Advance Steel позволяют создавать IDEA Connection project напрямую с использованием CAD - программ.

idea-statica-cad

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование узлов железобетонных конструкций основано на модели внутренних напряжений, которая создается либо непосредственно в IDEA StatiCa либо импортируется из других программ, которые используют метод конечных элементов ( Midas, Axis VM, SCIA Engineer, Dlubal RFEM и другие).

Мы сочетаем два хорошо известных и проверенных метода, используемых инженерами по всему миру – метод конечных элементов и компонентный метод:

Узел делится на компоненты

Все стальные пластины представляются конечными элементами с упруго- идеально-пластической моделью материала.

Болты, сварные швы и бетонные блоки моделируются нелинейными упругими связями.

Конечно-элементная модель используется для вычисления внутренних усилий в каждом компоненте.

Пластины проверяются по предельной пластической деформации – 5% согласно нормам EC3.

Каждый компонент рассчитывается по формулам, определенным в национальных нормах проектирования, так же как и в компонентном методе.

Компонентный метод конечных элементов КМКЭ