IES VE for engineers

In-depth suite of integrated analysis tools

IESVE for Engineers allows you to choose from a variety of modules and mix and match to suit your needs. You can use the suite to test different design options, identify best passive solutions, compare low-carbon technologies, and draw conclusions on energy use, CO2 emissions, occupant comfort, light levels, airflow, Part L, BREEAM, LEED, EPC ratings, and much more.
 
The analysis modules all share one central integrated data model. Saving time and facilitating an integrated design approach, you can adjust and hone the model without duplication. IESVE for Engineers allows you to easily visualise and communicate results at a highly detailed level. Our results analysis and reporting capabilities are about more than just aesthetics. They offer extensive, clear and diagrammatic technical information and visualisation.

 

Demo version
Category: Tag:

Description

ModelITSuncastApacheSimLightVE GaiaAirflowHVAC

Create your central 3D data model from scratch or import from other 3D CAD packages and share building data between all VE for Engineers modules.

 • 3D Model data management for all your performance analysis modelling: creation, import, modification, dynamic visualisation
 • Build models suitable for any stage of the design process; from simple to fully developed detail
 • Room information management, grouping and template creation
 • Geometry shared by all VE applications

 

Read more about IES VE products

IES VE Youtube Video playlist

Calculate the position of the sun in the sky, track solar penetration throughout the building interior and calculate shadows.

 • Take into account the sun’s path and solar penetration to optimise your building position and orientation early on
 • Understand the impact of the sun on a building and assess how to minimise or maximise the effect of solar gains
 • Assess the shading / right to light impact of surrounding buildings & terrain
 • Test internal and external solar shading devices
 • Generate animated, visual, graphical and numerical output for colleagues, clients or planners

 

Read more about IES VE products

IES VE Youtube Video playlist

Central simulation processor which enables you to assess every aspect of thermal performance as well as share results and input across a wide variety of other VE for Engineers modules.

 • Advanced dynamic thermal simulation at sub-hourly timesteps for better computation of building components
 • Assess solar gain on surfaces, surface temperatures and radiant exchanges
 • Extensive range of results variables for buildings and systems
 • Building & room-level annual, monthly, hourly, and sub-hourly analysis
 • Assess passive performance, thermal mass, and temperature distribution
 • Link results from ApacheHVAC, MacroFlo, Suncast & RadianceIES and use as integral thermal simulation inputs
 • Export results to MicroFlo as boundary conditions for detailed CFD analysis

 

Read more about IES VE products

IES VE Youtube Video playlist

RadianceIES

A detailed 3D simulation tool designed to predict daylight, and the appearance of internal spaces prior to construction.

FlucsPro

Sophisticated tool for analysing combined artificial and natural light-levels for daylight harvesting / dimming control assessments.

FlucsDL

Offers the daylighting only capabilities of FlucsPro, allowing you to perform point-by-point analysis to determine daylighting levels within a room, or group of rooms.

LightPro

Allows you to place light fittings anywhere in a room for subsequent analysis using FlucsPro or RadianceIES.

Read more about IES VE products

IES VE Youtube Video playlist

Powerful early stage analysis and climatic / natural resource capabilities improving modelling efficiency and accuracy.

 • Concise reporting with interactive filters for easy interrogation
 • Energy and Carbon analysis
 • Input and manipulate exact building data
 • Unique built-in Quality Assurance (QA) functionality permits progress to be tracked and checked

 

Read more about IES VE products

IES VE Youtube Video playlist

MacroFlo

Simulate air flow driven by wind pressure and buoyancy forces using a fast multi-zone thermo-fluid solver.

 

MicroFlo

Undertake internal or external air flow and thermal studies using Computation Fluid Dynamics (CFD).

 

Read more about IES VE products

IES VE Youtube Video playlist

ApacheHVAC

Uses a flexible schematic component-based approach that enables you to quickly assemble HVAC plant and control systems.

ApacheLoads

Calculate heat and cooling loads based on the ASHRAE Heat Balance method and link to SunCast and ApacheHVAC modules.

ApacheCalc

Calculate heat loss and gain calculations based on the CIBSE Guide.

 

Read more about IES VE products

IES VE Youtube Video playlist

IES VE inženieriem

Padziļināta integrēto analīzes rīku svīta

IESVE inženieriem jums ļauj izvēlēties no plaša moduļu klāsta, lai tos miksētu un pielāgotu jūsu vajadzībām. Jūs svītu varat izmantot, lai testētu dažādus projekta variantus, apzinātu vislabākos pasīvos risinājumus, salīdzinātu tehnoloģijas ar zemu oglekļa līmeni un nonāktu pie secinājumiem par enerģijas patēriņu, CO2 emisijām, iedzīvotāju komfortu, gaismas līmeņiem, gaisa cirkulāciju, Part L, BREEAM, LEED, EPC reitingu un daudziem citiem aspektiem.
 
Visos analīzes moduļos tiek izmantots viens centrālais integrēto datu modulis. Taupot laiku un atbalstot integrētā projekta pieeju, jūs varat pielāgot un uzlabot modeli bez dublēšanas. IESVE inženieriem jums ļauj vienkārši vizualizēt un komunicēt rezultātus augsti detalizētā līmenī. Mūsu rezultātu analīzes un pārskatu veidošanas iespējas nodrošina ko vairāk par vienkāršu estētiku. Tās piedāvā plašu, skaidru un diagrammās veidotu tehnisko informāciju un vizualizāciju.
 

Demonstrācijas versija

Description

ModelITSuncastApacheSimLightVE GaiaAirflowHVAC

Veidojiet savu centrālo 3D datu modeli no nulles vai importējiet to no citām 3D CAD paketēm un dalieties ar datiem starp visiem VE inženieriem moduļiem.

 • 3D Modeļa datu pārvaldība visu jūsu veiktspējas analīzes modeļu veidošanai: izveide, importēšana, izmaiņu veikšana, dinamiska vizualizācija
 • Veidojiet ikvienai projektēšanai stadijai piemērotus modeļus; no vienkāršiem līdz pilnībā izstrādātām detaļām
 • Telpas informācijas pārvaldība, grupēšana un veidnes radīšana
 • Visām VE lietojumprogrammām kopēja ģeometrija

 

LASĪT VAIRĀK par IES VE produktiem

IES VE Youtube Video atskaņošanas saraksts

Aprēķiniet saules atrašanās vietu debesīs, atsekojiet saules atspīdumus ēkas interjerā un aprēķiniet ēnas.

 • Rēķinieties ar saules ceļu un tās atspīdumiem ēkā, jau agrīnās stadijās optimizējot ēkas atrašanās vietu un izvietojumu
 • Izprotiet saules ietekmi uz ēku un novērtējiet iespējas mazināt vai tieši izmantot saules ietekmi uz ēku
 • Novērtējiet ēnojuma / gaismas piekļuves ietekmi no apkārtējām ēkām un zemes virsmas seguma
 • Testējiet iekšējās un ārējās saules ēnojuma ierīces
 • Ģenerējiet dzīvīgas, vizuālas, grafiskas un skaitliskas prezentācijas saviem kolēģiem, klientiem vai projektētājiem

 

Lasīt vairāk par IES VE produktiem

 

IES VE Youtube Video atskaņošanas saraksts

Centrālās simulācijas procesors, kurš jums dod iespēju novērtēt ikvienu termālo rādītāju aspektu, kā arī dalīties ar rezultātiem un datiem plašā citu VE vidū dažādos Inženieru moduļos.

 • Moderna dinamiskā termālā simulācija ar noteiktiem intervāliem, kas ļauj labāk aprēķināt ēkas komponentes
 • Novērtējiet solāros ieguvumus no virsmām, virsmu temperatūras un starojuma aprites
 • Plašs rezultātu mainīgo klāsts ēkām un sistēmām
 • Ēkas un telpas līmeņa ikgada, mēneša, stundas un sīkāku laika iedaļu analīze
 • Vērtējiet pasīvos veiktspējas rezultātus, termālo masu un temperatūras sadalījumu
 • Sasaistiet no Flo, Suncast & RadianceIES iegūtos rezultātus un izmantojiet pamata termālās simulācijas izejas datus
 • Eksportējiet rezultātus uz MicroFlo kā robežas nosacījumus detalizētai CFD analīzei

 

Lasīt vairāk par IES VE produktiem

IES VE Youtube Video atskaņošanas saraksts

RadianceIES

Detalizēts 3D simulācijas rīks, kas paredzēts dienasgaismas prognozēšanai un iekšējo telpu izgaismojuma aprēķiniem pirms celtniecības uzsākšanas.

FlucsPro

Moderns analīzes rīks apvienotā mākslīgā un dabīgā apgaismojuma līmeņa vērtēšanai dienas gaismas izmantošanas / aptumšojuma kontroles jomās.

FlucsDL

Piedāvā tikai dienasgaismas izmantošanas iespējas FlucsPro, dodot iespēju veikt punkts-uz-punktu analīzi, nosakot dienas gaismas līmeņus telpā vai telpu grupā.

LightPro

Ļauj izvietot gaismas ķermeņus jebkur telpā, lai veiktu turpmāko analīzi ar FlucsPro vai RadianceIES.

Lasīt vairāk par IES VE produktiem

IES VE Youtube Video atskaņošanas saraksts

Jaudīga agrīno stadiju analīze un klimata / dabas resursu iespēju izmantošana, uzlabojot modelēšanas efektivitāti un precizitāti.

 • Īsi pārskati ar interaktīviem filtriem vieglai meklēšanai
 • Enerģijas un oglekļa analīze
 • Ievadiet un darbojieties ar precīziem ēkas datiem
 • Unikāla integrētā Kvalitātes nodrošināšanas (QA) funkcionalitāte ļauj sekot progresam un pārbaudīt to

 

Lasīt vairāk par IES VE produktiem

 

IES VE Youtube Video atskaņošanas saraksts

MacroFlo

Simulējiet ar vēja spiedienu un plūsmas spēku radītu gaisa kustību, izmantojot ātru daudz-zonu termo-fluīdu risinājumu.
 

MicroFlo

Veiciet iekšējās vai ārējās gaisa un termālās plūsmas pētījumus, izmantojot Skaitļošanas fluīdu dinamiku (Computation Fluid Dynamics – CFD).
 

Lasīt vairāk par IES VE produktiem

IES VE Youtube Video atskaņošanas saraksts

ApacheHVAC

Izmanto elastīgu uz shematiskiem komponentiem balstītu pieeju, kas dod iespēju ātri samontēt HVAC iekārtu un kontroles sistēmas.

ApacheLoads

Aprēķiniet karstuma un dzesēšanas slodzi saskaņā ar ASHRAE Heat Balance metodi un saikni uz SunCast un ApacheHVAC moduļiem.

ApacheCalc

Veiciet siltuma zuduma un ieguvumu aprēķinus saskaņā ar CIBSE vadlīnijām.

 

Lasīt vairāk par IES VE produktiem

IES VE Youtube Video atskaņošanas saraksts