Simplebim

Application for IFC information management and filtering.

 

Import IFC2x3 files, trim unnecessary objects and properties and edit property data. Preview the result and export the model into a new IFC2x3 file that is smaller, imports better into other IFC enabled applications and contains data that can be trusted. It has a modern ribbon based user interface with full drag and drop support and configurable workspaces.

 

For developers simplebim® offers the possibility to extend functionality by creating add-on modules, or to use the application as a platform for quickly creating new stand-alone applications that can import, export, view (3D and data) and modify IFC models.

 

Demo version

Description

With simplebim® you have full control over your IFC data, the resources you need for handling it, model rights and liability issues. Creating and delivering professional quality IFC files becomes a hassle free, motivating part of your work with clear benefits to you business.

With simplebim® you can easily validate IFC files you get against the requirements of your application and your project. Based on the validation results you can give feedback to the author or edit IFC data yourself in simplebim®without having access to the original model.

With simplebim® you can add data from external sources, such as analysis results or detailed component information, to IFC models. You can for example merge the results of a energy simulation into the original IFC file to enable smarter HVAC design, or add detailed information about door hardware into the IFC file for the installer on the construction site.

Read more about simplebim software

Simplebim

Lietojumprogramma IFC informācijas pārvaldībai un filtrēšanai.

 

Importējiet IFC2x3 failus, atbrīvojieties no nevajadzīgajiem objektiem un rediģējiet informāciju par īpašumiem. Priekšskatiet rezultātu un eksportējiet modeli jaunā IFC2x3 failā, kurš ir mazāk, labāk importējams citās IFC iespējotās lietojumprogrammās un ietver uzticamus datus. Tam ir moderna rīkjosla, kas balstīta uz lietotāja interfeisu ar pilnu vilkšanas un atbalstu un konfigurējamām darba telpām.

 

Attīstītājiem simplebim® piedāvā iespēju paplašināt funkcionalitāti, veidojot pievienojamos moduļus vai izmantot lietojumprogrammu kā platformu ātrai jaunu atsevišķo lietojumprogrammu veidošanai, kur iespējams importēt, eksportēt, skatīt (3D un datus) un modificēt IFC modeļus.

 

Demonstrācijas versija

Description

Ar simplebim® jūs spējat pilnībā kontrolēt savus IFC datus, to apstrādei nepieciešamos resursus, modeļa tiesību un atbildības jautājumus. Profesionālas kvalitātes IFC failu veidošana un iesniegšana kļūst par netraucētu, motivējošu jūsu darba daļu ar skaidri redzamiem ieguvumiem jūsu uzņēmējdarbībā.

Ar simplebim® jūs varat vienkārši validēt savus IFC failus atbilstoši jūsu lietojumprogrammas un projekta prasībām. Uz validācijas rezultātu pamata jūs varat sniegt atgriezenisko pārskatu autoram vai pats rediģēt IFC datus simplebim®, arī nepiekļūstot sākotnējam modelim.

Ar simplebim® jūs varat IFC modeļiem pievienot datus no ārējiem avotiem, tādiem kā analīzes rezultāti vai detalizēta informācija par komponenti. Jūs, piemēram, varat apvienot enerģijas simulācijas rezultātus sākotnējā IFC failā, dodot iespēju veidot labāku HVAC dizainu vai pievienot detalizētu informāciju par durvju aprīkojumu uzstādītājam būvobjektā paredzētajā IFC failā.

Lasīt vairāk par simplebim programmatūru