Solibri Model Checker

Solibri Model Checker helps you find and visualize issues and problems before and during construction.

 

 

It will also provide a wealth of information that can be taken off throughout the building’s life-cycle and utilized for needs that include area calculation, accessibility and building code compliance. Find out more below on the functionality.

 

Demo version

Description

ADVANCED CLASH DETECTION & MANAGEMENT

Automatically analyze and group clashes according to severity. Find relevant problems quickly and easily. Investigate the quality of your BIM files.

DEFICIENCY DETECTION

Prevent issues in advance. Use SMC and its logical reasoning rules to search for components and materials missing from the model.

 VERIFY MATCHING ELEMENTS IN ARCHITECTURAL & STRUCTURAL DESIGNS

Use SMC to locate flaws and exceptions in models made by different design teams. Avoid expensive rework by knowing both models match.

 MANAGING CHANGE ORDERS OR DESIGN VERSIONS

Manage and track changes between two design versions of the same model. Save time with easy visualization and verification of model changes.

 INSTANT BIM DATA MINING

Be assured on the quality of information in BIM designs. Then use SMC for easy and instant information takeoff. Use multiple report templates that best suit your user role or create one yourself. Measure spaces and materials on the fly and share with others.

Read more about Solibri Model Checker software

Solibri Model Checker

Solibri Model Checker ļauj atrast un vizualizēt visdažādākās problēmas pirms būvniecības un tās laikā.

 

 
Solibri Model Checker nodrošinās arī bagātīgu informāciju, ko var iegūt visas ēkas dzīves cikla laikā un izmantot tādiem mērķiem kā platības aprēķini, pieeja un atbilstība būvniecības likumiem. Zemāk Jūs varat uzzināt vairāk par funkcionalitāti.

 

Iepazīšanās versija

Description

MODERNA NESASKAŅU ATRAŠANA UN PĀRVALDĪBA

Automātiski analizējiet un grupējiet nesaskaņas atbilstoši to apmēriem. Saistīto problēmu ātra un viegla atrašana. Jūsu BIM datņu kvalitātes izpēte.

TRŪKUMU ATRAŠANA

Novērsiet problēmas jau iepriekš. Izmantojiet SMC un tā loģiskos spriedumus, lai atrastu modelī trūkstošos komponentus un materiālus.

PĀRBAUDIET SASKANĪGOS ELEMENTUS ARHITEKTŪRAS UN BŪVMEHĀNIKAS PROJEKTOS

Izmantojiet SMC, lai atrastu trūkumus un izņēmumus, ko radījušas atšķirīgas projektēšanas komandas. Izvairieties no dārgas projekta pārstrādes, uzzinot iepriekš vai abi modeļi ir saskanīgi.

IZMAIŅU KĀRTĪBAS VAI PROJEKTA VERSIJU PĀRVALDĪBA

Pārvaldiet un izsekojiet viena un tā paša modeļa projekta dažādu versiju izmaiņas. Ietaupiet laiku ar vieglu modeļa izmaiņu pārbaudi un vizualizāciju.

TŪLĪTĒJA BIM DATU IEVĀKŠANA

Esiet pārliecināti par BIM projektu informācijas kvalitāti. Pielietojiet SMC vieglai un tūlītējai informācijas iegūšanai. Izmantojiet vairākus pārskatu šablonus vai radiet tādus paši, lai viegli pielāgotos Jūsu lietotāju mērķim. Izmēriet attālumus un materiālus darba gaitā un dalieties ar citiem.

Lasīt vairāk par Solibri Model Checker programmatūru