Tekla Civil

BIM software for civil engineering

 
Tekla Civil is a comprehensive solution that answers to the needs of information modeling in the field of civil engineering, enabling  distribution of up-to-date information between all operators within a project in all stages of a project’s life cycle.
 
Tekla Civil offers powerful tools for making information models and updating plans, as well as for 3D viewing and visualizing civil engineering projects using combination models. The solution also caters for the needs of machine control and maintenance of finished projects.

Category: Tag:

Description

Stay up-to-date at all times

Powerful information model is the basis for smooth cooperation. Real-time, multi-user environment makes it possible for all operators of a project to communicate efficiently and manage correct information throughout the entire project. Tekla Civil ensures that all accurate and relevant information is available for all users and all updates and changes made to the model are updated at the same time for everyone.

Implement efficiently

Constructible model is the result of efficient and reliable designing. Realization models used for machine control improve operations in the construction site considerably, making construction more accurate and diminishing the number of mistakes made. Accurate and dependable mass haul calculations reduce unnecessary re-work in the construction phase and versatile functionalities for quality assurance facilitate easy follow-up as a project progresses.

View project as a whole

Diverse and clear 3D browser lets you view the entire project as a whole, with all the necessary infrastructure data. Combination models are key when you need to picture the constructability of a project and the infra and geo structures, equipment and buildings that form a coherent whole. With Tekla Civil you can view combination models which also makes it easy to detect possible conflicts or problems.

Key benefits

 

  • Efficient designing
  • Improved team efficiency and less errors
  • Faster start for design projects
  • Cost savings and improved efficiency

 

Read more about Tekla Civil software

 

Tekla Youtube Video playlist

Tekla-Civil-1Tekla-Civil-2Tekla-Civil-3Tekla-Civil-4

Tekla Civil

BIM programmatūra būvniecības nozarei

 
Tekla Civil ir vispusīgs risinājums civilās būvniecības izvirzītajām informācijas modelēšanas prasībām, nodrošinot iespēju dalīties ar visjaunāko informāciju visu iesaistīto personu starpā jebkurā no projekta dzīves cikla posmiem.
 
Tekla Civil piedāvā efektīvus rīkus informācijas modeļu veidošanai un plānu atjaunināšanai, kā arī būvniecības projektu skatīšanu un vizualizēšanu trīs dimensijās, izmantojot kombināciju modeļus. Produkts aptver arī pabeigto projektu iekārtu vadības un apkalpošanas vajadzības.

Description

Jaunākā informācija jebkurā laikā

Efektīvs informācijas modelis ir plūstošas sadarbības pamats. Reāllaika daudzlietotāju vide ļauj visām projektā iesaistītajām personām efektīvi komunicēt un pārvaldīt precīzu informāciju visā projekta laikā. Tekla Civil nodrošina, ka katram lietotājam ir pieejama visa precīzā un saistītā informācija un ka visi modeļa atjauninājumi un izmaiņas tiek atjauninātas vienlaicīgi visiem lietotājiem.

Efektīva īstenošana

Celtniecības efektivitātes modelis ir efektīvas un uzticamas projektēšanas rezultāts. Iekārtu kontrolē pielietotie realizācijas modeļi ievērojami uzlabo celtniecības vietā notiekošos procesus, padarot celtniecību daudz precīzāku un samazinot pieļauto kļūdu skaitu. Precīzi un uzticami zemes darbu apjomu aprēķini samazina nevajadzīgas brāķa labošanas izmaksas būvniecības procesā, daudzpusīga funkcionalitāte kvalitātes nodrošināšanā ļauj viegli sekot līdzi projekta attīstībai.

Skatiet projektu vienā veselumā

Daudzpusīgs un viegli saprotams 3D pārlūks ļauj Jums skatīt projektu vienā kopumā, ar visiem nepieciešamajiem infrastruktūras datiem. Kombinācijas modeļi ir vitāli svarīgi, kad nepieciešams gūt vienotu priekšstatu par projekta celtniecības efektivitāti, infrastruktūru, ģeogrāfisko struktūru, iekārtām un celtnēm, kas visi tiek saistīti vienā veselumā. Ar Tekla Civil ir iespējams skatīt kombināciju modeļus, kas ļauj viegli noteikt iespējamos konfliktus un problēmas.

Galvenie ieguvumi

 

  • Efektīva projektēšana
  • Uzlabota komandas efektivitāte un kļūdu samazināšana
  • Ātrāks projektēšanas uzsākšana
  • Izmaksu ietaupījumi un uzlabota efektivitāte

 

Lasīt vairāk par Tekla Civil programmatūru

 

Tekla Youtube video atskaņošanas saraksts

Tekla-Civil-1Tekla-Civil-2Tekla-Civil-3Tekla-Civil-4