Tekla Construction Modeling

Software for construction coordination, quantity and cost estimation, scheduling and sequencing.

The constructable building information is accurate, consistent and always up-to-date.

With Tekla, you can create and combine information-rich models, regardless of the file size or complexity. The software also includes tools for project review and constructability analysis.

You can model cast in place reinforced concrete – the software helps you effectively plan and manage pours and accommodate changes without delay. With Tekla Construction Modeling you can:

 

 • Coordinate all disciplines, resolve conflicts and plan projects before construction begins.
 • Improve collaboration between project parties.
 • Make informed decision early in the process.
Demo version
Category: Tag:

Description

PreconstructionExecute on site

Tekla Youtube Video playlist

To make a profitable tender, a contractor needs to measure and give price to every material, resource and process. Tekla allows you to analyze constructability effectively in order to streamline and improve preconstruction processes.

Understand and Analyze

To win profitable work, contractors need to understand the design intent early. Tekla helps you analyze project requirements and keep in control: Benefit from accurate material quantification for cost estimation and construction scheduling and complete projects safely, on time and within budget.

To optimize cost and schedules, you can visually explore alternatives and analyze the model. Tekla’s fast and accurate material quantification helps analyze and validate tender data, estimate costs and improve procurement. With the model, your area measurement and building component counting are quicker and easier.

Open Approach to BIM

Tekla’s open approach to Building Information Modelling means that the software can integrate or interface with standard industry planning and other applications such as Primavera and Asta, and MS project. The software offers smooth real-time collaboration and information sharing between the project parties. You can import 2D and 3D design data, regardless of file size, from architectural and plant design applications.

Read more about Tekla Construction Modeling software

Tekla Youtube Video playlist

On site, Tekla software helps contractors answer to the everyday challenges of change management, just in time material supply and logistics and deliver projects as planned and budgeted. You can manage and coordinate site operations and benefit from the accurate model information.

Utilize Tekla

 • Plan your operations day by day.
 • Deliver quality on time and within budget.
 • Improve design and task understanding.
 • Identify design errors and clashes early.

Visualization and the constructable 3D model improves design and task understanding and the rich information means that you can optimize subcontractor activity and have the right amounts of materials procured and monitored.  You can validate the construction plan utilizing links to schedule information from MS Project, Excel or Primavera.  Everyone on the site can utilize the models with Tekla BIMsight, professional and free tool for construction collaboration.

On the construction site, real world layout points can be added to the Tekla model and later managed and exported to layout or survey equipment.  Field measuring data can then be imported back into the model.

Read more about Tekla Construction Modeling software

Tekla Construction Modeling

Programmatūra celtniecības koordinēšanai, apjomu un izmaksu novērtēšanai un secīgošanai.

Būves celtniecības efektivitātes informācija ir precīza, saskanīga un vienmēr pati jaunākā.
 
Ar Tekla Jūs varat veidot un kombinēt ar informāciju bagātīgus modeļus, neskatoties uz datņu izmēriem vai sarežģītību. Programmatūrā ir arī iekļauti rīki projektu izskatīšanai un celtniecības efektivitātes analīzei. Ir iespējams dzelzsbetona vietā modelēt lieto betonu – programmatūra ļauj Jums efektīvi plānot un pārvaldīt lējumus un nekavējoties pielāgoties izmaiņām. Ar Tekla Construction Modeling Jūs varat:

 

 • Koordinēt visas disciplīnas, atrisināt konfliktus un plānot projektus pirms celtniecības sākuma.
 • Uzlabot sadarbību starp projektā iesaistītajām pusēm.
 • Agri pieņemt informētus lēmumus procesa laikā.
Iepazīšanās versija
Category: Tag:

Description

Pirms būvniecībasĪstenot būvniecības vietā

Tekla Youtube video atskaņošanas saraksts

Lai iepirkums būtu ienesīgs, darbuzņēmējiem nepieciešams izmērīt un novērtēt katru materiālu, resursu un procesu. Tekla ļauj Jums efektīvi analizēt celtniecības efektivitāti, lai racionalizētu un uzlabotu procesus pirms būvniecības.

Izprast un analizēt

Lai uzvarētu ienesīgu kontraktu, apakšuzņēmējiem nepieciešams izprast projekta nolūkus jau laikus. Tekla ļauj Jums analizēt projekta prasības un būt vadībā, pateicoties precīzai materiālu kvantēšanai izmaksu novērtēšanā un būvniecības plānošanā, lai pabeigtu projektus droši, laikus un budžeta ietvaros.

Jūs varat vizuāli izpētīt alternatīvas un analizēt modeli, lai optimizētu izmaksas un termiņus. Tekla ātrā un precīzā materiālu kvantēšana ļauj analizēt un pārbaudīt iepirkuma datus, sastādīt izmaksu tāmes un uzlabot iepirkumus. Izmantojot modeli Jūsu laukumu aprēķini un celtniecības komponentu uzskaite tiek veikta ātrāk un vieglāk.

Atvērta pieeja pie BIM

Tekla atvērtā pieeja būves informācijas modelēšanai nozīmē, ka programmatūru var integrēt standarta nozares plānošanā vai citās lietojumprogrammās, piemēram, Primavera, Asta un MS Project vai veidot ar tām saskarni. Programmatūra piedāvā plūstošu reāllaika sadarbību un informācijas kopīgošanu starp projektā iesaistītajām pusēm. Jūs varat importēt 2D un 3D projektu datus no arhitektūras un ražotņu projektēšanas programmatūras, neatkarīgi no datņu izmēra.

Lasīt vairāk par Tekla Construction Modeling programmatūru

Tekla Youtube Video atskaņošnas saraksts

Būvobjektā Tekla programmatūra palīdz uzņēmējam reaģēt uz ikdienas izaicinājumiem pārmaiņu vadībā, savlaicīgā materiālu piegādē un loģistikā, un ieviest projektus atbilstoši plānam un budžetam. Jūs varat vadīt un koordinēt darbus objektā un baudīt ieguvumus, ko sniedz precīza modeļa informācija.

Izmantojot Tekla

 • Plānojiet jūsu darbību dienu pa dienai.
 • Nodrošiniet kvalitāti noteikto temriņu un budžeta ietvaros.
 • Uzlabojiet izpratni par projektu un uzdevumiem.
 • Jau agrā projekta stadijā apziniet projekta kļūdas un neatbilstības.

Vizualizācija un reāli izpildāms 3D modelis uzlabo izpratni par projektu un uzdevuemiem un bagātīgā informācija nozīmē, ka varat optimizēt uzņēmēju darbību, nodrošināt pietiekamu vajadzīgo materiālu iepirkumu un uzraudzību. Būvprojektu varat validēt, izmantojot saiknes uz plānu informāciju MS Project, Excel vai Primavera vidēs.  Atrodoties objektā, ikviens var izmantot modeļus ar Tekla BIMsight, profesionālu un bezmaksas rīku sadarbības nodrošināšanai celtniecībā.

Būvobjektā Tekla modelim var tikt pievienoti reālās dzīves motīvi, ko vēlāk iespējams pārvaldīt un eksportēt uz attēla vai apskates aprīkojumu. Pēc tam lauka mērījumu datus var importēt atpakaļ uz modeli.

Lasīt vairāk par Tekla Construction Modeling programmatūru