Tekla Field3D

Tekla Field3D is an easy-to-use 3D collaboration tool for Building Information Models (BIM). It enables a new way of working for the AEC professionals conveniently with their mobile devices. With Tekla Field3D you can collaborate with all project members, including those without access to a desktop BIM software or without deeper knowledge about 3D.
 
Tekla Field3D is a fast mobile BIM tool for handling large data sets and constructable, detailed models.
 

Free version

Description

Free versionEnterprise version

 

Free version

 

Tekla Field3D is the high-performance IFC & BIM 3D tool for iOS and Android. Not only does it open very large models (2 GB++), it also has many useful and easy functions to view and extract 3D model information. Download from Apple App Store or Google Play.

The Tekla Field3D 3D app for Building Information Models (BIM) supports a new way of working with AEC models in the building lifecycle, from design to demolition. With Tekla Field3D even stakeholders without desktop BIM software can combine and view 3D models. It is the only IFC-viewer for mobile devices that allows you to view and share 3D models anywhere, on-the-go.

 

Free version

 

With the Free version you can navigate 3D models with standard touch features. You can load 3D models via email or open files from the web or from your favorite file-share program. Plug your mobile device into a projector to display your model to a larger audience in meetings.

Read more about Tekla Field 3d software

Tekla Youtube video playlist

 

Free version features

 

 • View 3D models in multiple formats: .ifc, .ifczip (not XML), .3ds, .obj
 • NOTE! Free version supports IFC Presentation View (Surface Geometry View) (not Coordination view)
 • Zoom, pan and rotate 3D models
 • Object Outlines and dynamic Shadows to better visualize model geometry and depth
 • Open files from email, file-share or web
 • Sample files included and more can be downloaded
 • Orthogonal view of 3D models – as an alternative to Perspective view
 • Imperial units display option for Property values (feet &inches)

 

Programos aprašymas

 

Tekla Field3D is the high-performance IFC & BIM 3D tool for iOS and Android. Not only does it open very large models (2 GB++), it also has many useful and easy functions to view and extract 3D model information. Download from Apple App Store or Google Play.

The Tekla Field3D 3D app for Building Information Models (BIM) supports a new way of working with AEC models in the building lifecycle, from design to demolition. With Tekla Field3D even stakeholders without desktop BIM software can combine and view 3D models. It is the only IFC-viewer for mobile devices that allows you to view and share 3D models anywhere, on-the-go.

 

Enterprise version

 

The Enterprise version allows the use  more file formats and makes loading the models faster.  You will have access to the Field3D cloud server for sharing your models and notes. You can toggle the visibility of Groups simply with a few taps and Properties allow you to quickly view the information you need. You can Hide elements or make them Transparent to improve your view. Measurements can be taken as vertical elevation or between two planes or even arbitrary points. Notes with markup capability help you record and share review findings via the cloud server or email. Walk-through mode lets you experience the buildings realistically.

Read more about Tekla Field 3d software

Tekla Youtube video playlist

 

Additional Enterprise license functions

 

 • Very large models load in mere seconds, tested to more than 2 GB
 • Login to enable Enterprise features
 • Additional file formats: dwg (2 & 3D), dgn, skp, dae (kmz), step, stp, stl, iges, igs
 • Cloud storage for project teams
 • Autosync new/updated models from Cloud
 • Clipping function
 • Measure: plane-to-plane, point-to-point, from Grid, Elevation
 • Saved views
 • Synchronized Notes
 • View Notes from Cloud in PC browser
 • 3D viewer plugin for PC browsers

Tekla Field3D

Tekla Field3D ir vienkārši lietojams 3D sadarbības rīks Būvniecības informācijas modeļiem (Building Information Models – BIM). Tas piedāvā jaunu darba metodi, kas ļauj AEC profesionāļiem ērti strādāt ar savām mobilajām ierīcēm. Ar Tekla Field3D jūs varat sadarboties ar visiem projekta dalībniekiem, ieskaitot tos, kuriem datorā nav pieejama BIM programmatūra vai kuriem nav padziļinātu zināšanu par 3D.
Tekla Field3D ir ātrs mobilais BIM rīks darbam ar lielu datu apjomu un konstruējamiem, detalizētiem modeļiem.

Bezmaksas versija

Categories: , Tag:

Description

Bezmaksas versijaUzņēmuma versija

Bezmaksas versija

 

Tekla Field3D ir augstas veiktspējas IFC & BIM 3D rīks priekš iOS un Android. Ar to var ne tikai atvērt ļoti lielus modeļus (2 GB++), tam ir arī ļoti daudzas noderīgas un vienkāršas 3D modeļa informācijas skatīšanai un iegūšanai. Lejupielādējiet no  Apple App Store vai Google Play.

Tekla Field3D 3D aplikācija Būvniecības informācijas modeļiem (Building Information Models – BIM) piedāvā jaunu ceļu darbam ar AEC modeļiem visā celtniecības dzīves ciklā no projekta līdz demontāžai.  Ar Tekla Field3D pat tās ieinteresētās personas, kurām datorā nav pieejama BIM programmatūra var kombinēt un skatīt 3D modeļus. Tas ir vienīgais IFC pārlūks mobilajām ierīcēm, kurš jums ļauj skatīt un dalīties ar 3D modeļiem jebkur, jebkurā laikā.

 

Bezmaksas versija

 

Ar bezmaksas versiju jūs varat pārvietoties pa 3D modeļiem, izmantojot standarta pieskārienu iespējas. 3D modeļus varat lejupielādēt no e-pasta vai atvērt failus tīmeklī vai no jūsu iecienītās failu dalīšanās programmas. Pieslēdziet savu mobilo ierīci pie projektora, lai sanāksmēs parādītu savu modeli plašākam skatītāju lokam.

Lasīt vairāk par Tekla Field 3d programmatūru

Tekla Youtube video atskaņošanas saraksts

Bezmaksas versijas iespējas

 • Skatiet 3D modeļus dažādos formātos: .ifc, .ifczip (ne XML), .3ds, .obj
 • UZMANĪBU! Bezmaksas versija atbalsta IFC Prezentācijas skatu (Virsmas ģeometrijas skats) (ne Koordinācijas skats)
 • Veiciet 3D modeļu tālummaiņu, panorāmas skatus un to rotāciju
 • Objekta ieskicējums un dinamiskās ēnas ļauj labāk vizualizēt modeļa ģeometriju un dziļumu
 • Atveriet failus no e-pastiem, failu dalīšanās vietnes vai tīmekļa
 • Ir ietverti failu paraugi un iespējams lejupielādēt vēl citus
 • Ortogonāls 3D modeļu skats – kā alternatīva Perspektīvas skatam
 • Imperiālās mērvienības piedāvā Īpašuma vērtību atspoguļošanas iespējas (pēdas un collas)

Programmas apraksts

 

Tekla Field3D ir augstas veiktspējas IFC & BIM 3D rīks priekš iOS un Android. Tas ne tikai spēj atvērt ļoti liela izmēra modeļus (2 GB++), tam ir arī daudzas noderīgas un vienkāršas funkcijas 3D modeļa informācijas skatīšanai un iegūšanai. Lejupielādējiet no Apple App Store vai Google Play.

Tekla Field3D 3D aplikācija Būvniecības informācijas modeļiem (Building Information Models – BIM) piedāvā jaunu ceļu darbam ar AEC modeļiem visā celtniecības dzīves ciklā no projekta līdz demontāžai.  Ar Tekla Field3D pat tās ieinteresētās personas, kurām datorā nav pieejama BIM programmatūra var kombinēt un skatīt 3D modeļus. Tas ir vienīgais IFC pārlūks mobilajām ierīcēm, kurš jums ļauj skatīt un dalīties ar 3D modeļiem jebkur, jebkurā laikā.

 

Uzņēmuma versija

 

Uzņēmuma versija ļauj izmantot vairākus failu formātus un paātrina modeļu ielādi. Jums būs piekļuve Field3D mākoņa serverim, kur varēsiet dalīties ar saviem modeļiem un piezīmēm. Jūs Grupu redzamību varēsiet vadīt tikai ar dažiem klikšķiem un sadaļa Pazīmes jums ļaus ātri pārskatīt nepieciešamo informāciju. Jūs varat Noslēpt elementus vai padarīt tos Caurskatāmus, uzlabojot to pārskatāmību. Mērījumi var tikt veikti kā vertikāli pacēlumi vai starp divām plaknēm vai pat brīvi izvēlētiem punktiem. Piezīmes ar atzīmju iespējām palīdz reģistrēt un mākoņu serverī vai e-pastā dalīties ar pārskatu secinājumiem. Caurstaigājamais režīms jums ļauj reālistiski izbaudīt ēkas.

Lasīt vairāk par Tekla Field 3d programmatūru

Tekla Youtube video atskaņošanas saraksts

Papildus Uzņēmuma licences funkcijas

 • Ļoti lieli modeļi ielādējas dažu sekunžu laikā, pārbaudīts uz vairāk nekā 2GB
 • Pieteikšanās, lai iespējotu Uzņēmuma iespējas
 • Papildus failu formāti: dwg (2 & 3D), dgn, skp, dae (kmz), step, stp, stl, iges, igs
 • Uzglabāšana mākonī projekta komandām
 • Automātiska jauno / atjaunināto modeļu sinhronizācija mākonī
 • Ielīmēšanas funkcija
 • Mērījumi: starp plaknēm, punktiem, no Režģa, Pacēluma
 • Saglabātie skati
 • Sinhronizētas piezīmes
 • Piezīmes datora pārlūkprogrammā var skatīt no mākoņa
 • 3D skata spraudnis datoru pārlūkprogrammām